01 september 2011

Wetgevingsdatabanken


Nationale wetgeving

Belgische wetgeving (Juridat.be)

Deze databank bevat de opschriften van alle wettelijke en gerechtelijke teksten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad sinds 1945 betreffende alle rechtsdomeinen. De titels van vóór 1945 worden opgenomen voorzover zij een wijziging hebben ondergaan die sinds 1984 in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd. De normatieve teksten die in het Belgisch Staatsblad vanaf juni 1994 werden gepubliceerd bieden altijd een volledige geconsolideerde versie. De normatieve teksten van vóór juni 1994 voor alle rechtsdomeinen, ander dan het fiscale recht en het administratieve recht, worden eveneens integraal opnomen op voorwaarde dat deze in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden.

Reflex-Chrono

Wetgevende teksten en besluiten met een reglementair karakter, vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof, vernietigingsarresten van de Raad van State met betrekking tot reglementaire besluiten en omzendbrieven met een algemeen karakter. Bijwerking van de databank: april 1487 tot heden. Volledig voor alle nog geldende teksten, zij het met verschillende analyseniveaus al naar gelang de behandelde periode; volledig voor alle niet meer geldende teksten vanaf 1977 tot heden en de teksten met betrekking tot collectieve arbeidsovereenkomsten die werden afgesloten in de Nationale Arbeidsraad.

Vlaamse Codex

De Vlaamse Codex bevat de documenten van alle Vlaamse wet- en regelgevers (dit zijn: Vlaams Parlement, Vlaamse Regering, Vlaamse ministers en secretarissen-generaal en administrateurs-generaal van de Vlaamse administratie) in zover ze integraal in het Belgisch Staatsblad werden gepubliceerd. Regels uitgevaardigd door andere regelgevers vindt u alleen terug in zover ze door Vlaamse wetteksten gewijzigd zijn, of in zover ze fundamentele regels vastleggen voor de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest (hetzij bevoegdheidsverdelende regels, hetzij dwingende administratieve regels). Op dit moment zijn alle documenten afgekondigd na 1 januari 1976 beschikbaar. De Vlaamse Codex bevat geconsolideerde teksten van Vlaamse wet- en regelgeving.

Wallex

La base de données Wallex a pour ambition première de mettre gratuitement à la disposition de tout un chacun le texte intégral des normes juridiques de droit wallon propres aux domaines du droit gérés par la Région wallonne, en ce compris les consolidations officieuses des textes modifiés, ainsi qu'un ensemble d'informations qui s'y rapportent. S'y ajoutent un nombre limité de normes édictées par d'autres autorités, le tout classé dans les ordres juridiques suivants : le droit de la Communauté française; le droit de la Communauté germanophone; le droit fédéral; le droit international.

Gallilex

est une réalisation du Centre de documentation administrative (C.D.A.) du Secrétariat général, qui a pour but de vous faciliter l’accès à la législation en vigueur en Communauté française (Communauté Wallonie-Bruxelles).

Icarus Internetcodex - pagina sociaal recht


Deze internetcodex bevat weinig of geen wetteksten, maar vooral verwijzingen naar op het internet beschikbare teksten. De bedoeling ervan is een systematisch geordende verzameling aan te bieden van de belangrijkste normen die van toepassing zijn op de burger in Vlaanderen (België).


Collectieve arbeidsovereenkomstenNationale Arbeidsraad

Alle algemeen bindend verklaarde genummerde CAO's van de NAR.

Paritaire Comités

Alle sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten die sinds januari 1999 bij de griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen werden neergelegd kunnen opgezocht worden


Internationale en supranationale wetgeving


UN Treaties

This database provides information on the status of over 500 major multilateral instruments deposited with the Secretary-General of the United Nations (including the texts of reservations, declarations and objections) and covers a range of subject matter such as Human Rights, Disarmament, Commodities, Refugees, the Environment and the Law of the Sea. The number of treaties deposited with the Secretary-General keeps growing steadily. This database reflects the status of these instruments, as Member States sign, ratify, accede or lodge declarations, reservations or objections.

Eurlex

The website offers direct access to the latest issues of the L (Legislation) and C (Information and Notices) series of the Official Journal, together with the previous 10 days’ issues. Entering the date and the publication reference, allows direct access to a particular issue of the Official Journal. Lastly, there is the possibility of consulting the issues of the Official Journal made available online since 1998. The texts published in the Official Journal, including texts prior to 1998, can also be accessed using the search functions provided on the website.

IAO-Verdragen

Alle genummerde verdragen op een rijtje.

IAO-Aanbevelingen


Alle genummerde aanbevelingen op een rijtje.


Geen opmerkingen: