24 oktober 2008

De Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie: de bevalling werd op gang gebracht


door Koen Nevens

1. In een vorig blogbericht werd nog kritiek geuit op het feit dat de huidige federale regering nog geen werk had gemaakt van de uitvoering van de Arbeidsrelatieswet, die - wat betreft de bepalingen betreffende de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie - op 1 januari 2008 in werking is getreden.

Ter herinnering, rechtsonderhorigen die twijfels hebben omtrent de aard van hun arbeidsrelatie (werknemer of zelfstandige) kunnen de administratieve kamers van deze Commissie verzoeken hieromtrent een voor de RSZ, de RSVZ en de socialeverzekeringsfondsen van zelfstandigen bindende beslissing te nemen.

De normatieve afdeling van deze Commissie is dan weer bevoegd voor het inwinnen van elk pertinent advies betreffende problematiek van de aard van de arbeidsrelaties in een sector of voor één of meerdere beroepen, het uitbrengen van verslag aan de bevoegde ministers over genoemde problematiek en het uitwerken van lijsten met specifieke criteria voor zekere sectoren, beroepen of beroepsgroepen. Deze specifieke criteria moeten samen met de algemene criteria uit de Arbeidsrelatieswet (zijnde de wil van de partijen zoals die blijkt uit de geschreven overeenkomst, de mate van vrijheid inzake werk en werktijd en de mogelijkheid tot hiërarchische controle) dan in acht worden genomen bij de beoordeling van het bestaan van een gezagsrelatie en bijgevolg bij de aard van de arbeidsrelatie.

2. Op 10 oktober laatstleden heeft de Nationale Arbeidsraad op verzoek van minister Milquet een advies uitgebracht betreffende de uitvoering van de Arbeidsrelatieswet. De Raad dringt - niet geheel onverwacht - erop aan dat aan de wet zo spoedig mogelijk uitvoering zou worden gegeven en dat de uitgangspunten van de wet, namelijk rechtszekerheid, een evenwichtige
verhouding tussen het statuut van de zelfstandige en dat van de werknemer en de neutraliteit, in die uitvoeringsbepalingen zouden worden bevestigd.

Met een beetje meeval ziet het dus ernaar uit dat de Commissie in 2009 haar werkzaamheden zal kunnen aanvatten: of deze ezelsdracht felicitaties verdient, kan worden betwijfeld.


Geen opmerkingen: