21 oktober 2008

Verplichte aansluiting bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding: het mag

"Is artikel 118, lid 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, juncto artikel 4, Hoofdstuk X van het personeelsstatuut van de NMBS Holding :
a) in overeenstemming met de in artikelen 10 en 11 van de gecoördineerde Grondwet voorziene beginselen van gelijkheid en niet-discriminatie, in zoverre het toestaat dat wordt voorzien in de verplichte aansluiting van de rechthebbenden opgesomd in artikel 3 van het personeelsstatuut - en inzonderheid de gepensioneerde personeelsleden - bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding en dienvolgens de Kas der sociale solidariteit van de NMBS Holding;
b) terwijl de keuze van de verzekeringsinstelling vrijelijk door de andere in artikel 32, eerste lid, 1° tot 16°, 19° en 22° van de gecoördineerde ZIV-wet van 14 juli 1994 bedoelde rechthebbenden wordt bepaald ?"


Het was deze vraag die het Arbeidshof te Gent voorlegde aan het Grondwettelijk Hof, dat in arrest nr. 2008/136 als volgt antwoordde:

"De verplichte aansluiting bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding maakt inderdaad deel uit van de voordelige sociale regeling die de personeelsleden en de gepensioneerden van de NMBS als rechthebbenden van het Fonds der Sociale Werken genieten en is een noodzakelijk onderdeel van een globaal sociaal akkoord dat de eenheid van het sociaal statuut van het personeel van de NMBS beoogt.

Bovendien zou de afschaffing van de verplichte aansluiting bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding nadelen tot gevolg hebben die buiten verhouding staan tot de voordelen van de personeelsleden die vrij een ziekenfonds zouden kunnen kiezen.

Gelet op het voorgaande, is de verplichte aansluiting bij de Kas der geneeskundige verzorging van de NMBS Holding, zoals daarin is voorzien in de in het geding zijnde bepaling, redelijk verantwoord."

Geen opmerkingen: