06 februari 2009

Toepasselijk arbeidsrecht over de grenzen heen: studiedag

1. De voortschrijdende éénwording van de interne markt en de recente uitbreidingen van de Europese Unie leiden tot steeds meer arbeidsmobiliteit. Bij een arbeidsverhouding met grensoverschrijdende elementen stelt zich evenwel de vraag welk recht op de betrokken arbeidsovereenkomsten van toepassing is. Het antwoord op deze vraag moet gezocht worden in een reeks van nationale, Europese en internationale juridische instrumenten. Vooral de Europese regels met betrekking tot het vrij verkeer van werknemers en het vrij verkeer van dienstverleners spelen hier een grote rol, in het bijzonder de bepalingen in het EG-Verdrag, Verordening 1612/68 inzake migrerende werknemers en Richtlijn 96/71 inzake gedetacheerde werknemers. Daarnaast bestaan er de instrumenten van IPR, zoals het EVO-verdrag (Rome I) en Verordening 593/2008 die vanaf eind 2009 dit verdrag zal vervangen. Ook Verordening 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid is in dit kader relevant. In een bredere globale context is er tevens de invloed die uitgaat van het recht van de Wereldhandelsorganisatie.

2. Op de studiedag van 20 maart 2009 georganiseerd door de Onderzoeksgroep
Sociaal Recht van de Universiteit Antwerpen en het Onderzoeks-centrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen, is het de bedoeling om de toepassing, interpretatie en wisselwerking van deze diverse instrumenten nader toe te lichten. Er zal in het bijzonder aandacht besteed worden aan recente ontwikkelingen in de wetgeving en de rechtspraak, onder meer van het Hof van Justitie. Een vraag die hierbij centraal staat is in welke mate het Europese internemarktrecht en het Europese IPR-recht, de territoriale toepassing van het arbeidsrecht van de lidstaten op werknemers die op hun grondgebied tewerkgesteld zijn nog waarborgt. Tevens komt de (on)mogelijkheid aan de orde om op Europees niveau grensoverschrijdende cao’s te sluiten.

Na de wetenschappelijke uiteenzettingen over de verschillende onderwerpen volgt er een paneldebat met vertegenwoordigers van sectoren transport, uitzendarbeid en bouw en met vertegenwoordigers van de nationale overheden, de sociale partners en de Europese Commissie.

Meer informatie over de studiedag vindt u hier.

Geen opmerkingen: