06 juli 2010

Omzendbrief verduidelijkt recht op arbeidskaart C voor asielzoekers

door Vlaams Minderhedencentrum VZW

Sinds 12 januari 2010 mogen sommige asielzoekers na 6 maanden asielprocedure werken. Zij kunnen een arbeidskaart C krijgen waarmee ze bij elke werkgever kunnen gaan werken, zolang hun asielprocedure verder loopt. Een omzendbrief verduidelijkt over wie het gaat.

Het recht om te werken voor asielzoekers is geregeld in artikel 17, 1° van het Arbeidskaarten KB van 9 juni 1999, dat op 22 december 2009 werd gewijzigd (in werking vanaf 12 januari 2010).

Met de omzendbrief van 14 juni 2010 kwam minister Milquet deels tegemoet aan onze bezorgdheden en verduidelijkte de interpretatie van de nieuwe reglementering voor de volgende twee situaties:

1. Asielzoekers die een aanvraag indienden vòòr 1 juni 2007 en ook voor deze datum een beslissing van onontvankelijkheid kregen, zijn uitgesloten van het recht om te werken. Dit ongeacht het feit of zij een dringend beroep bij CGVS startten dat op 1 juni 2007 nog hangende was waardoor ze in de nieuwe procedure terecht kwamen.

Betwistbaar is of deze interpretatie strookt met het algemene gelijkheidsbeginsel.

2. Voor asielzoekers die na een nietigverklaring van de beslissing van CGVS opnieuw wachten op een beslissing van CGVS, loopt de wachttermijn van 6 maanden ononderbroken vanaf de asielaanvraag. Geen rekening wordt gehouden met de tussentijdse beslissing van CGVS die na nietigverklaring geacht wordt nooit te hebben bestaan.


Bron: Omzendbrief 14 juni 2010 arbeidskaart C asielzoekers (artikel 17, 1° Arbeidskaarten KB 9/6/1999)

Geen opmerkingen: