30 oktober 2008

Europese richtlijnen uitzendarbeid in aantocht


door Koen Nevens

1. Op de juridische weblog "Quoi de neuf en Europe?" wordt melding gemaakt van het feit dat het Europees Parlement het voorstel van richtlijn betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten zonder amenderen, heeft goedgekeurd.

De toekomstige richtlijn heeft tot doel de bescherming van uitzendkrachten te regelen en de kwaliteit van het uitzendwerk te verbeteren door de naleving van het niet-discriminatiebeginsel ten aanzien van de uitzendkrachten te verzekeren, en de uitzendbureaus als werkgever te erkennen. Het wil ook een geschikt kader creëren voor de gebruikmaking van uitzendwerk teneinde bij te dragen tot schepping van werkgelegenheid en de goede werking van de arbeidsmarkt.

2. Artikel 4 van het voorstel belooft tot een interessant debat te zullen leiden. Deze bepaling zegt immers:

"1. Beperkingen van of een verbod op het inzetten van uitzendkrachten kunnen uitsluitend worden gerechtvaardigd om redenen van algemeen belang, die met name verband houden met de bescherming van de uitzendkrachten, de eisen ten aanzien van de gezondheid en veiligheid op het werk en de noodzaak de goede werking van de arbeidsmarkt te garanderen, alsook misbruik te voorkomen.
2. Na de sociale partners overeenkomstig de wetgeving, de collectieve overeenkomsten en de nationale praktijken te hebben geraadpleegd, heroverwegen de lidstaten bovengenoemde beperkingen of verbodsbepalingen om na te gaan of zij om de in lid 1 bedoelde redenen nog steeds gerechtvaardigd zijn. Zo niet, heffen de lidstaten ze op. De lidstaten delen het resultaat van dat onderzoek aan de Commissie mee
."

In ons land is uitzendarbeid overeenkomstig artikel 7 van de Uitzendarbeid, in samenlezing met artikel 1 van diezelfde wet in principe slechts toegelaten om te voorzien in de vervanging van een vaste werknemer, om te beantwoorden aan een (tijdelijke vermeerdering van werk) of om te zorgen voor de uitvoering van een uitzonderlijk werk. De praktijk is natuurlijk wat anders.


Zie:
- Tekst voorstel van richtlijn (COM/202/701 def.)
- Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 22 oktober 2008

Geen opmerkingen: