31 oktober 2008

Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk: overzicht van rechtspraak


1. De FOD WASO heeft een overzicht van rechtspraak dat is gebaseerd op de beslissingen van de arbeidshoven en -rechtbanken die door de griffies van deze rechtscolleges ter kennis van de FOD zijn gebracht overeenkomstig artikel 8 van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk en sinds 16 juni 2007 overeenkomstig artikel 32octiesdecies van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Het betreft de beslissingen die gewezen zijn in het kader van betwistingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag die gebaseerd zijn op hoofdstuk Vbis van de wet van 4 augustus 1996.

De wet van 17 juni 2002 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek naar aanleiding van de wet van 11 juni 2002 betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst sek-sueel gedrag op het werk heeft de specifieke bevoegdheden van de arbeidsrechtbank met dit soort geschillen uitgebreid (artikel 578, 11° van het Gerechtelijk Wetboek).

Het overzicht kan worden geraadpleegd door hier te klikken.

Geen opmerkingen: