04 september 2011

Over de koppeling door het OCMW van financiële hulpverlening aan de voorwaarden uit de RMI-wet.

door K. Nevens


Artikel 60, §3 OCMW-wet bepaalt dat de financiële hulpverlening bij beslissing van het OCMW onderworpen kan worden aan de voorwaarden vermeld in de artikelen 3, 5° en 6°, 4, 11 en 13, §2 van de Wet Maatschappelijke Integratie. Indien deze voorwaarden niet worden nageleefd kan het recht op financiële hulp, op voorstel van de maatschappelijk werker belast met het dossier, worden geweigerd of geheel of gedeeltelijk worden geschorst voor een periode van ten hoogste een maand.

Artikel 3, 6° van de Wet Maatschappelijke Integratie bepaalt bijvoorbeeld dat om het recht op maatschappelijke integratie te kunnen genieten, de persoon onder andere zijn rechten moet laten gelden op uitkeringen die hij kan genieten krachtens de Belgische of buitenlandse sociale wetgeving. Deze toekenningsvoorwaarde strekt ertoe het residuair karakter van het recht op maatschappelijke integratie in de verf te zetten (D. Simoens, Handboek OCMW-dienstverlening, Brugge, Die Keure, losbl., 54).

Wanneer deze voorwaarde gekoppeld wordt aan de toekenning van maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële hulp, dan leidt dit ertoe dat de toekenning niet langer louter afhangt van de voorwaarde dat de persoon in staat van behoeftigheid verkeert (cf. Cass., AR S.99.0160.F, 28 februari 2000).

Artikel 60, §3 van de OCMW-wet laat er evenwel geen twijfel over bestaan dat het OCMW dergelijke voorwaarde bij de toekenning van financiële hulpverlening kan opleggen, maar dat dit geen automatisme is (zie ook duidelijk in die zin: D. Simoens, Handboek OCMW-dienstverlening, Brugge, Die Keure, losbl., 54). De ‘koppeling’ kan blijken uit de individuele administratieve beslissing tot toekenning van de financiële hulp of uit een algemene beslissing van de OCMW-Raad.

In het geval van een rechtsgeschil lijkt het in elk geval gepast dat het administratief dossier het stuk of de stukken zou bevatten die het bewijs leveren van deze ‘koppeling’. In de praktijk durft men er al eens gemakshalve ervan uit te gaan dat de voorwaarden uit de RMI-wet sowieso van toepassing zijn bij de toekenning van maatschappelijke dienstverlening in de vorm van financiële hulp…

Geen opmerkingen: