06 december 2009

Bijzondere RSZ-bijdrage op voordeel privé-gebruik gsm: een vermeende belastingsverhoging die mogelijk een belastingsverlaging inhoudt

door K. Nevens

1. Het is ondertussen al oud nieuws, en in die zin dus geen nieuws meer, dat de regering Leterme bis een ontwerp van KB heeft goedgekeurd tot wijziging van het KB van 28 november 1969 dat uitvoering geeft aan de RSZ-wet, en dit met het oog op het invoeren van een duidelijke regeling ter heffing van RSZ-bijdragen op het voordeel van het privé-gebruik van een gsm die door de werkgever aan de werknemer wordt ter beschikking gesteld.

Vorige week trachtte ik de tekst van het ontwerp los te peuteren uit de handen van het kabinet Onkelinkx. Mijn verzoek per e-mail bleef echter onbeantwoord, zodat Sociaalrecht Blog zich helaas niet op de tekst van het ontwerp kan steunen en wat betreft de details van de regeling moet worden voortgaan op hetgeen in de pers is verschenen.

2. In het officiële persbericht van Ministerraad wordt uitgelegd dat "(h)et (ontwerp-KB) in de eerste plaats (bepaalt) dat als de werkgever een stelsel hanteert dat het professionele van het persoonlijke gebruik van de GSM kan onderscheiden, die berekening telt voor de uitsplitsing van de kosten. Het privé-gebruik van de GSM waarvoor de werknemer niet betaalt, wordt beschouwd als loon. Indien de werkgever geen dergelijk stelsel hanteert, bedraagt het forfait voor de persoonlijke kosten van de werknemer die de GSM gebruikt, 12,50 euro per maand. Op dat forfait zijn de gewone werkgevers- en werknemersbijdragen verschuldigd." In De Standaard wordt verduidelijkt dat het "voor de werkgever (gaat) om 33 procent en voor de werknemer om 13 procent".

Het is wel opmerkelijk dat zowat het gehele Vlaamse medialandschap, waaronder ook kranten met een laag tabloïd-gehalte zoals De Standaard en De Tijd, deze maatregel kwalificeren als een belastingsverhoging, met de grootst mogelijke publieke verontwaardiging tot gevolg: sommige van de forum-reacties op de website van De Tijd zeggen genoeg. Gaande van scheldtirades ten aanzien van de fiscus (de RSZ ontsnapt aan de dans, want de media slaagt er duidelijk niet in het onderscheid tussen belastingen en RSZ-bijdragen uitgelegd te krijgen) tot een regelrechte oproep tot burgerlijke ongehoorzaamheid. De populaire media neemt zo toch een loopje met de (juridische) werkelijkheid en wordt duidelijk niet gehinderd door enige kennis van zaken.

Reeds vòòr het ontwerp-KB was minstens door "insiders" geweten dat het voordeel van het privé-gebruik van een gsm loon is in de zin van de Loonbeschermings- en RSZ-wet (cf. X "Kosteloos privégebruik van een bedrijfs-gsm: voordeel in natura op sociaal en fiscaal vlak", admb.be en A. Wuytack, "Kan je aantrekkelijk belonen met de toekenning van een GSM..?, kmopme.be), al werd dat in de praktijk wel eens vergeten door werkgevers.

Door nu een forfait te bepalen schept de regering, in overleg met de sociale partners en de inspectiediensten, gewoon duidelijkheid. Het zou eigenlijk zelfs kunnen dat in sommige gevallen - zeker wanneer wordt gekozen voor het forfait - de deur wordt geopend voor loonoptimalisatie, i.e. belastingsvermindering... Voor degene die in het geheel geen belastingen wil betalen en dat in het verleden contra legem ook niet deed, is dat natuurlijk maar een magere troost.

Geen opmerkingen: